Konkurs 2018

Zapraszamy do zgłaszania filmów!
Termin upływa 15 stycznia 2018 r.

REGULAMIN

Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinolub 2018

I. Postanowienia ogólne

 1. Międzynarodowy konkurs filmów Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinolub 2018 (dalej: “Konkurs”) organizowany jest w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Filmy zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, tylko jeśli spełnią wszystkie kryteria i wymagania przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 3. Filmy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami nie będą mogły brać udziału w konkursie.

II. Organizator:

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja IKS,
adres korespondencyjny: ul. Lompy 14/500, 40-040 Katowice,
e-mail: festiwal@kinolub.pl

III. Czas trwania i miejsca organizacji Festiwalu:

 1. W 2018 roku Festiwal odbywać się będzie w dniach 1 – 30 czerwca 2018.
 2. Festiwal odbywa się w miastach Festiwalowych w Południowej Polsce, m.in. w Rzeszowie, Krakowie, Rybniku, Kielcach. Pełna lista lokalizacji będzie dostępna na stronie internetowej Festiwalu.

IV. Terminy:

 1. Data ogłoszenia konkursu: 24 października 2017 roku.
 2. Data, do której można zgłaszać filmy: 15 stycznia 2018 roku (decydująca jest data nadania przesyłki).
 3. Lista filmów zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie opublikowana 1 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej http://www.kinolub.pl. Organizator skontaktuje się z twórcami zakwalifikowanych filmów.

V. Udział w Konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział wszystkie pełnometrażowe i krótkometrażowe; animowane i fabularne filmy, które są dostosowane dla widza w wieku od 4 do 18 lat. Przy czym Organizator zastrzega sobie ostateczną ocenę i przypisanie filmu do danej grupy wiekowej.
 2. Poprzez zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej w zakresie wyświetlenia filmu w ramach pokazów festiwalowych we wszystkich kinach festiwalowych (zgodnie z programem Festiwalu), a także do wyświetlenia filmu na wszelkich replikach Festiwalu; jak również do przetwarzania, kopiowania i edycji filmu niezbędnej celem dogrania ścieżki dźwiękowej zawierającej polskiego lektora lub napisy.
  Uczestnicy zgłaszający film do konkursu muszą posiadać prawo do udzielania opisanej licencji.
 3. Ponadto uczestnik udziela niewyłącznej nieodpłatnej licencji do fragmentów nadesłanego filmu na polach eksploatacji związanych z wykorzystaniem ich dla celów promocyjnych Festiwalu (m.in. umieszczeniem na stronie internetowej, wykorzystanie w reklamie, emisja dla sponsorów i mediów).

VI. Zgłoszenie filmu:

 1. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest bezpłatne. Koszty związane ze zgłoszeniem filmu (koszty przesyłki filmu, dostarczenia formularza zgłoszeniowego itd.) ponosi Uczestnik.
 2. Do dnia 15 stycznia 2018 Uczestnik dostarcza do siedziby Organizatora:
 • Podpisany formularz zgłoszeniowy (pocztą lub skan poprzez e-mail) dostępny na stronie http://www.kinolub.pl. Uczestnik wypełnia odrębny formularz dla każdego zgłaszanego filmu.
 • Wysokiej jakości kopię filmu dostarczoną:
  ◦    pocztą na niezabezpieczonej płycie DVD, lub
  ◦    poprzez portale  FilmFreeway.com lub ClickForFestivals.com lub podobne na dedykowanej stronie Festiwalu KINOLUB, lub
  ◦    poprzez serwisy przesyłania plików (Dropbox, WeTranser, inny) za pomocą linku, lub
  ◦    poprzez link do screenera (Vimeo, Youtube itd.).
 • Film nadesłany na Konkurs:
  ◦    musi zawierać napisy w języku polskim lub angielskim, chyba że językiem dialogów lub tekstu jest jeden z tych języków
  ◦    nie może zawierać znaków wodnych, timerów ani innych oznakowań utrudniających odbiór.
 • Streszczenie filmu po polsku lub angielsku
 • Przynajmniej 5 zdjęć lub kadrów (min. 300 dpi, .jpg lub .tif format) ze zgłaszanego filmu
 • Listę dialogową lub napisy z czasówką w cyfrowym, edytowalnym formacie (nie .pdf) – jeśli film zawiera dialogi.

Materiały wymienione w puntkach 3-5 uczestnik wysyła w formie cyfrowej na adres festiwal@kinolub.pl lub pocztą na płycie CD/DVD.

VII. Selekcja filmów:

 1. Organizator wybierze filmy festiwalowe spośród wszystkich zgłoszonych do udziału w Konkursie.
 2. Liczba filmów, które zostaną zakwalifikowane do Konkursu będzie określona przez Organizatora w zależności od możliwości programowych Festiwalu.
 3. Decyzja Organizatora co do selekcji danego filmu jest ostateczna.
 4. Decyzja o wybranych filmach będzie ogłoszona nie później niż do 1 kwietnia 2018 roku. Organizator przedstawi listę filmów zakwalifikowanych do konkursu na stronie internetowej http://www.kinolub.pl.
 5. Wszystkie filmy dostarczone do selekcji festiwalowej Organizator zachowa w celach archiwizacyjnych.
 6. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia kopi filmu w czasie Festiwalu Organizator jest odpowiedzialny wyłącznie w zakresie kosztów sporządzenia nowej kopii w formacie, w jakim została ona dostarczona.
 7. Festiwal KINOLUB zapewnia twórcom zakwalifikowanych filmów pełną akredytację na wszystkie wydarzenia festiwalowe, w przypadku gdy zdecydują się wziąć udział w festiwalu. Wszelkie pozostałe koszty udziału ponoszą twórcy, chyba że uzgodniono inaczej w wyniku zaproszenia na Festiwal.

VIII. Jury Festiwalowe i nagroda:

 1. Filmy konkursowe oceniać będzie Festiwalowe Jury, powołane przez Organizatora do dnia 1 czerwca 2018. Członkiem Jury nie może być osoba zaangażowana w powstanie żadnego filmu konkursowego.
 2. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach: dla najlepszego filmu pełnometrażowego oraz dla najlepszego filmu krótkometrażowego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawa do wyznaczenia dodatkowej nagrody finansowej. Przy czym podatek od nagród należny zgodnie z przepisami prawa polskiego zostanie poniesiony przez Zwycięzcę.
 4. Ewentualna nagroda przekazana zostanie reżyserowi zwycięskiego filmu. Sposób jej przekazania uzgodniony zostanie pomiędzy Organizatorem a osobą upoważnioną do odbioru nagrody.
 5. Lista laureatów ogłoszona zostanie podczas zamknięcia Festiwalu oraz na stronie internetowej Festiwalu.

Marta Kraus
Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinolub

Niniejszy Regulamin sporządzony został w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
W przypadku wystąpienia ewentualnych różnic pomiędzy wersją polską i angielską, zastosowanie znajdzie polska wersja Regulaminu.